1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: 92 đ/c +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 72 đ/c Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 48 giáo viên. Chiếm 67 % Tốt nghiệp Cao đẳng: 03 giáo viên. Chiếm 4 % ...